Opas työnhakuun

Työmarkkinat ovat jatkuvassa muutostilassa. Työpaikkoja ja työtehtäviä katoaa, mutta uusia työpaikkoja syntyy tilalle uudenlaisiin työtehtäviin..

Laman aikaisesta suurtyöttömyydestä on päästy eroon, mutta työttömyyttä on yhä ja sen rinnalle on tullut työvoimapula. Työvoimatoimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt kaikissa ammattiryhmissä. Myös erilaisten pätkä- ja osa-aikatöiden määrä on lisääntynyt. Noin 15 prosenttia palkansaajista on määräaikaisessa työsuhteessa. Usein määräaikainen työ voi olla mahdollisuus uuteen, pidempään työsuhteeseen.

Missä työpaikat ovat

Työmarkkinat ovat olleet aina osittain läpinäkymättömiä. Työnantajat etsivät työntekijöitä julkisen työvoiman haun (mm. työvoimatoimisto, lehdet, Internet) lisäksi suorien kontaktien avulla tai ilmoittavat avoimesta paikasta oman henkilöstönsä välityksellä. He ottavat yhteyttä myös entisiin työntekijöihin, työnhakijoihin tai tuttaviin. Tilastokeskuksen tekemien työnantajahaastattelujen mukaan työvoimatoimistoon ilmoitetaan noin 40 prosenttia avoinna olevista paikoista.

Näkyvät työpaikat

Näkyviä ja julkisesti haettavaksi tulevia työmahdollisuuksia on siis vain runsas puolet kaikista työmahdollisuuksista. Työtä hakeva löytää nämä paikat työvoimatoimiston tiedotuskanavista, sanomalehdistä ja työnantajien Internet-sivuilta.

Suurin viimeaikainen muutos työnantajien rekrytoinnissa onkin ollut Internetin hyödyntäminen. Monella työnantajalla on omat Internet-sivut, joilla julkaistaan tiedot avoimista paikoista ja lomake, jolla hakea paikkoja.

Iso osa haettavana olevista työpaikoista on määrä- tai osa-aikaisia. Projektimaiset työt yleistyvät ja ”epätyypillisistä” työsuhteista on tullut tyypillisiä. Myös vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt viime vuosina hieman ja sen arvioidaan yhä lisääntyvän. Määrä- tai osa-aikainen työ tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tuntuma työmarkkinoihin ja tehdä tuttavuutta uusien työnantajien kanssa.

Näkyvillä työmarkkinoilla mahdollisuus saada avoimeksi ilmoitettu työpaikka on pieni, jos lähetät tavanomaisen hakemuksen, sillä hakijoita on yleensä paljon. Kun haet julkisesti avoimena olevia työpaikkoja, on tärkeätä, että osaat hakea työtä tehokkaasti ja että tiedät, miten toimia työnhakutilanteessa Panosta hakemuksen suunnitteluun, ”räätälöi” siitä itsesi näköinen ja tee se juuri kyseistä työpaikkaa varten.

Piilotyöpaikat eli näkymättömät työmahdollisuudet

Suuri osa avoimista työpaikoista täyttyy tulematta koskaan julkisesti haettavaksi. Moni työpaikka täyttyy henkilökohtaisten suhteiden ja kontaktiverkostojen kautta. Yleensäkin työhön otossa korostuu tuttuus muodossa tai toisessa.

Osa näkymättömistä työmahdollisuuksista voi olla tulemassa näkyväksi eli haettavaksi. Työnantaja ei kuitenkaan vielä jostain syystä ole ryhtynyt avoimesti hakemaan työntekijää. Syynä voi olla vaikkapa epäily, ettei sopivia työntekijöitä juuri nyt ole. Nämä työtilaisuudet ovat otollinen tilaisuus markkinoida omaa osaamistaan ja yleensäkin ottaa yhteyttä työnantajiin. Tieto siitä, että työhön on tarjolla sopiva työntekijä, voi olla ratkaiseva asia työpaikan täyttämiseksi ilman julkista hakumenettelyä.

Koska näkymättömillä työmarkkinoilla ei työnhakijoita ole läheskään yhtä paljon kuin näkyvillä markkinoilla, on onnistuminen kiinni paljolti itsestäsi: omasta aktiivisuudestasi, asettamistasi tavoitteista ja myös siitä miten hyvin tiedät oman osaamisesi ja miten osaat markkinoida sitä työnantajille.

Millaista työntekijää työnantaja etsii?

Työnantaja etsii usein ”hyvää tyyppiä”. Hän arvostaa osaamista ja taitoa ratkaista niitä ongelmia, joita työnantajilla on. Työnantajat toivovat myös, että työnhakijalla on halu oppia uutta ja että hän sopeutuu muutoksiin. Hyvän koulutuksen ja ammattitaidon varaan rakennettu osaaminen on muunnettavissa parhaiten ja nopeimmin työn edellyttämäksi uudeksi osaamiseksi.

Joustavuus ja halu uusiutua ovat myös taitoja, joita työmarkkinoilla vaaditaan. Joustavuutta on myös pitää vaatimukset ja odotukset työpaikasta realistisina. On hyvä päästä ensin ”sisään” näyttämään oma osaaminen työnantajalle. Joustavuutta on myös pitää itsensä ajan tasalla työelämän tarpeista ja vaatimuksista. On oltava valmis jatkuvasti oppimaan ja opiskelemaan uutta sekä kehittämään itseään entistä pätevämmäksi osaajaksi

Tämän päivän työmarkkinoilla tarvitaan ammattitaidon lisäksi erityisosaamista. Esimerkiksi kielitaidosta ja atk-taidoista on hyötyä, olipa kyse mistä ammatista tai osaamisesta tahansa. Tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja ovat myös yhteistyökyky, innovatiivisuus ja sosiaaliset taidot.

Lähes kaikkiin tehtäviin liittyy tavalla tai toisella asiakaspalvelua, myyntiä ja neuvotteluja. Esiintymis- ja markkinointitaidoista on hyötyä mitä tahansa työpaikkaa haettaessa. Yhä useammin edellytetään myös taitoa työskennellä projektissa, ryhmässä tai tiimissä. Myös oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat tärkeitä taitoja.

Varaudu siihen, että opettelet työurasi aikana uusia työtehtäviä ja mahdollisesti myös uuden ammatin. Se on haaste, mutta myös mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta.

Työnhakuun valmistautuminen

Työnhakuun kannattaa valmistautua. Työmarkkinoilla on paljon mahdollisuuksia ja työtehtävien ja tehtävänimikkeiden kirjo on suuri. Työtä haettaessa on tärkeätä tietää, mitä tarjoaa ja mitä haluaa työltään.

Mitä osaat

Yllättävän monelle tuottaa suuria vaikeuksia kertoa omasta osaamisestaan tai kuvata sitä. Jos itse ei ole selvillä siitä, mitä osaa tai mistä on kiinnostunut, on vaikeata markkinoida itseänsä työnantajalle. Oman osaamisen selvittäminen auttaa selkiyttämään ja laajentamaan ajatuksia ja suunnitelmia.

Omaa osaamistasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi voit selvittää monin tavoin, esim. tarkastelemalla – työhistoriaasi

  • koulutustasi,
  • harrastuksiasi ja
  • vahvuuksiasi

Oman osaamisen selvittelyä ja pohdintoja voit selvittää myös aikuisten urasuunnittelusivuston A-ura) avulla. Pääset A-URA -palveluun tästä.

Työhistoria

Yksinkertaista ja hyödyllistä on lähteä liikkeelle siitä, missä olet ollut työssä ja mitä olet tehnyt. Tee omaan käyttöösi – ajatellen myös hakemuksen ja CV:n (curriculum vitae) tekoa – koonti omasta työhistoriastasi oheisen mallin mukaan. Voit kirjata tietosi taulukkoon ja tulostaa sivun myöhempää käyttöä varten. Tiedot säilyvät sinulla siihen asti, kun lopetat ohjelman käytön. Merkitse taulukkoon aikajärjestyksessä kaikki työsuhteesi ja muutkin tekemisesi, joista on kertynyt osaamista.

Koulutus

Kerää samalla tavoin tiedot koulutuksestasi. Ota mukaan myös lyhyet koulutukset ja seminaarit.

Mitkä ovat mielestäsi niitä aiheita/tietoja/aihealueita, joista olet erityisen kiinnostunut ja jotka hallitset hyvin? Entä mitä pitäisi syventää?

Oppiminen on elinikäinen prosessi. Koulutus on saattanut opettaa sinut myös oppimaan, hankkimaan itsenäisesti tietoa, työskentelemään ryhmässä ja esittämään asioita kirjallisesti ja suullisesti.

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Kolmanneksi sinun kannattaa koota yhteen tieto kiinnostuksesi kohteista ja harrastuksistasi. Oletko toiminut luottamushenkilönä? Harrastukset ja järjestökokemus auttavat usein työpaikan saannissa.

Tarkastele nyt aikaansaannoksiasi. Millaista osaamista ja millaisia yhteyksiä sinulle on kertynyt?

Käytä kaikkia kolmea koontiasi hyväksi, kun mietit, mitä kaikkea osaat ja mitä työtä voisit tehdä. Voit käyttää tietoja hyväksi, kun teet hakemusta tai jätät oman CV:si nettisivuille.

Mieti vielä sitä, mitä tekisit kaikkein mieluiten, jos sinun ei tarvitsisi välittää mistään ehdoista ja rajoituksista – mikä sinua kiinnostaa kaikkein eniten, mitä haluat tehdä!

Vahvuudet

Työnantajat asettavat työnhakijoille usein vaatimuksia vahvuuksista ja ominaisuuksista. Mieti, missä asioissa sinä olet hyvä ja mitä ominaisuuksiasi haluat käyttää työssä hyväksesi.

Voit myös pohtia minkä arvosanan antaisit itsellesi seuraavissa vahvuuksissa.