•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Tehtäväkohtaiset työtaidot

Ennen tavalliselle työpaikalle siirtymistä työhönvalmentajalla tulee olla käsitys siitä, millaisia työtehtäviä työnhakija kykenee käytännössä tekemään täysin itsenäisesti ja mihin hän tarvitsee tukea.

Tähän tarkoitukseen helppoja ja paljon käytettyjä arviointimenetelmiä ovat erilaiset tarkistuslistat. Tarkistuslistat voivat olla joko yleisiä tai tiettyihin työympäristöihin ja tehtäviin sidottuja. Niitä on hyvä päivittää säännöllisesti ja tähän on hyvä ottaa mukaan työnhakijan  lähihenkilöitä. Tässä voi käyttää mallina hankkeessa luotua tehtävälistaa Rinnekodin Lakiston alueen työtehtävistä.

Joskus työnhakijan taidot eivät vielä riitä työelämän vaatimuksiin. Työtehtävä saattaa onnistua toisinaan, vain tietyssä ympäristössä tai ainoastaan tuettuna.

Kyseiset orastavat taidot ovat tärkeä huomata, sillä ne kuvaavat henkilön sen hetkistä kehittymispotentiaalia. Tämä on hyödyllistä, koska pienellä harjoittelulla henkilö voi oppia suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti ja se voi ohjata työtoimintaa työelämään suuntaavaksi.

Orastavien taitojen kartoittamisessa voi hyödyntää TTAP:n (TEACCH Transition Assessment Profile, maksullinen) työasteikkokartoitusta. TTAP-kartoituksen tekemiseksi myös työtoiminnan tiloja ja tehtäviä tulee muokata arviointia tukevaksi.

Esimerkki yhden TTAP-tehtävän välineistöstä. Tehtävässä pitää noudattaa annettua reseptiä ja mitata oikeat määrät kutakin ruoka-ainetta.
TTAP.jpg

Melban soveltuvuus tehtäväkohtaisten taitojen analysointiin

Työtehtäviin liittyvää osaamista voidaan pilkkoa ja eritellä kapea-alaisiin osataitoihin, joita voidaan vielä tarkastella määrällisesti. Esimerkiksi Melba SL -arvioinnissa jokaisen työntekijän työosaaminen pilkotaan 29 osataitoon (esim. Ryhmätyötaidot, Vastuullisuus jne.). Nämä taidot ovat työstä riippuvia, minkä vuoksi työtaitojen arviointi tulee tehdä aina uudelleen, kun työpaikka tai toimenkuva muuttuu.

Kokonaisessa Melba-arvioinnissa arvioidaan sekä työtehtävän vaatimukset että työntekijän taidot suhteessa näihin vaatimuksiin. Yksittäiset osataidot voivat tällöin joko alittaa, täyttää tai ylittää työn vaatimukset. Kokonaan suoritettu Melba-arviointi antaa tarkan ja kattavan kuvauksen jonkin tietyn työn soveltuvuudesta työntekijälle.

Esimerkki Melba-arvioinnin tuloksista Työn vaativuuden arvioinnissa, Taitojen arvioinnissa sekä Työn ja taitojen yhteensovittamisessa 14 osataidossa.

MELBA.jpg

Kehitysvammaisten työntekijöiden työsuoriutumisen arvioiminen Melba-menetelmällä ei välttämättä onnistu ainoastaan haastattelemalla. Esimerkiksi suunnitelmallisuuden, ongelmanratkaisukyvyn sekä johtamiskyvyn arvioiminen edellyttävät yleensä työskentelyn pitkäaikaistakin havainnointia.

Haasteena Melban käytölle on, että työhönvalmennuksessa toteutuvat työelämäjaksot ovat tyypillisesti melko lyhyitä. Jos työhönvalmentaja ei pysty varmuudella ennakoimaan, millaiseen uuteen työhön hänen asiakkaansa tähtää, näin suuri vaivannäkö ei välttämättä kannata.

Melba-arviointi voi olla aiheellinen, kun työsuhteen tiedetään jatkuvan pidempään. Tällöin arvioinnin tarve saattaa liittyä esimerkiksi työntekijän toimintakyvyn, työnkuvan tai työympäristön muuttumiseen. Melban ei ole vapaasti käytettävissä, vaan sen käyttö edellyttää kouluttautumista.

päivitetty 17.11.2017