•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolittiikkaa Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore julkaisu pureutuu työttömien aktiivipolitiikkaan Suomessa. Aktivointipolitiikassa on kyse siitä, että työttömäksi jäänyt, työttömyysturvaa tai toimeentulotukea saava henkilö palaisi mahdollisimman nopeasti takaisin palkkatyöhön. Siten myös työttömän työkyky on keskeisessä osassa juuri aktivoinnin näkökulmasta, sillä on mahdottomuus työllistyä tai pysyä työelämässä ilman työkykyä.

Julkaisussa onkin mielenkiintoinen kappale työkyvystä ja sen arvioinnista työttömyyden näkökulmasta. Artikkelissa luodaan kuvaa ajankohtaisista käsitteistä ja käytännöistä työkyvyssä ja sen arvioinnissa sekä pohditaan niiden merkitystä työttömyyden näkökulmasta. Artikkelissa vertaillaan niin ikään työkyvyn arviointikäytäntöjä työllisten ja työttömien välillä.

Pohjoismaissa arviointikäytännöt ovat käytössä eri tavoin. Esimerkiksi Suomessa työttömien työkyvyn arviointiin ei ole vielä luotu samanlaisia vakiintuneita toimintatapoja kuin työterveyshuollossa työelämässä jo oleville, vaan arviointia toteutetaan eri tavoin eri kunnissa. Norjassa ja Tanskassa sekä työllisillä että työttömillä on käytössä sama arviointimalli. Ruotsissa työttömien työkykyä arvioidaan suhteessa omaan aiempaan työhön myös muihin avointen työmarkkinoiden tarjoamiin työmahdollisuuksiin. THL:n tarkastelun mukaan muissa Pohjoismaissa työmarkkinoiden näkökulma vaikuttaa olevan vahvemmin mukana työkyvyn arvioinnissa kuin Suomessa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin työkyvyn arvioinnin ominaispiirteitä Pohjoismaissa.

Lisää näkökulmia työttömän työkykyyn ja työkyvyn arviointiin sekä muihin julkaisun mielenkiintoisiin aiheisiin pääset lukemaan täältä.

Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa

Työkyvyn

arviointi

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Arvioinnin

tekijä

Työterveyshuolto / perusterveydenhuolto

Kela

Vakuutuskassa (Försäkringskassa)

Terveyden-huolto

Yhteispalvelu (NAV)

Kunta /

 yhteispalvelu (Jobcenter)

Painotus

Sairaus, vika, vamma suhteessa työhön

Sairauden

 vaikutus

työntekoon

Voimavarat, tavoitteet

Voimavarat,

työmarkkinat

Suhde sairauspäivärahaan

Edellytetään, aikarajoja

sairauspäivä-rahakaudessa

Sidottu

 sisällöllisesti sairauspäivärahakauden pituuteen

Ei suoraa

yhteyttä

Edellytetään

pitkittyneessä sairauspäivärahassa (yli 52 vkoa)

Terveyden

rajoitteiden asema

arvioinnissa

Keskeinen

Keskeinen,

 kasvanut

Yksi osa-alue, käytännössä keskeinen

Yksi osa-alue, käytännössä

keskeinen

Asiakkaan

asema

Passiivinen

Passiivinen

Aktiivinen

Aktiivinen

Työttömät / työlliset

Työ ja terveyshuoltopainotteisuus, työttömiä koskien omia linjauksia

Työttömillä arviointi

suhteessa avoimiin työmarkkinoihin, työllisillä sairauden

pitkittyessä

Työttömillä ja työllisillä sama arviointimalli

Työttömillä ja työllisillä sama arviointimalli, kun hakevat tiettyjä etuuksia /

palveluita

 Lähde: THL, Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa, s. 135

 

päivitetty 3.2.2014